contact

Shamus Ian Fatzinger

Pittsburgh, PA

shamus@shamusfatzinger.com

shamus.fatzinger@gmail.com

703 624 7003